Přeskočit na obsah
logo Ostrava

WHISTLEBLOWING – OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Oznámení o postupu Domova Magnolie při aplikaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva u Evropské unie

Evropský parlament a Rada EU vydaly dne 23.10.2019 směrnici č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Na jejím základě byl vydán zákon č.171/2023, o ochraně oznamovatelů, jenž nabude účinnost od 1.8.2023. Z něj vyplývá pro Domov Magnolie řada povinností.

Smyslem zákona je, aby fyzické osoby mohly podávat oznámení o možném protiprávním, nelegálním jednání na pracovišti, přičemž bude zajištěno, že u zaměstnanců (dále Oznamovatelé), kteří učiní oznámení, bude chráněna jejich identita a tím nemůže dojít k odvetným opatřením vůči nim. K uvedené problematice vydal Domov Magnolie směrnici, ve které mají zaměstnanci veškeré informace k dané problematice.

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která vykonává v Domově Magnolie závislé práce v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), nebo osoby vykonávající dubrovnickou činnost, praxi nebo stáž. V případě, že Oznamovatelé podají vědomě nepravdivé oznámení, dopouštějí se přestupku, za který lze uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Z hlediska věcné působnosti zákona se musí oznamované protiprávní jednání týkat některé z níže vypočtených oblastí:

 • oblast zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže a státní podpory
 • oblast finančních služeb, finančních produktů a trhů, předcházení praní peněz a financování terorismu, daně z příjmu právnických osob
 • oblast bezpečnosti a souladu výrobků s předpisy
 • oblast bezpečnosti dopravy
 • oblast ochrany životního prostředí
 • oblast radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
 • oblast bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat
 • oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a veřejného zdraví
 • oblast ochrany spotřebitele
 • oblast ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnosti sítí a elektronických komunikací a informačních systémů

Oznamovatelé mohou podávat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému následovně:

 • písemně v listinné podobě na adresu: k rukám Mgr. Petra Kausty, advokáta firmy Kausta & Ondrúš, advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, s vyznačením doložky do vlastních rukou
 • písemně v elektronické podobě na adresu: kausta@kaustaondrus.cz
 • osobně (ústně) v sídle pověřené osoby po předchozím sjednání termínu schůzky
 • telefonicky na čísle: 724161982

Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz).