PÉČE

Péče

Každý den pomáhají při péči a udržují soběstačnost našich klientů pracovníci v sociálních službách. Personál je každoročně školen v přístupu ke klientům s onemocněním demence, které zajišťují firmy s odbornými kurzy.

Nezbytnou součástí námi poskytované péče jsou i naše registrované zdravotní sestry. Nově od 1. 1. 2017 jsme zavedli i noční směny zdravotních sester, čímž jsme zvýšili celkovou kvalitu poskytované služby.

Mimo jiné jsme schopni poskytnout i potřebnou péči klientům, kteří jsou ležící nebo kteří mají zavedenou enterální výživu (PEG, sonda). Zdravotní sestry kladou důraz i na prevence vzniku dekubitů, dehydratace nebo společně s pracovníky v přímé péči vyhodnocují riziko pádu.

Ergoterapie

Od září 2017 máme nově v Domově i ergoterapeutku, díky které jsme mohli opět zvýšit kvalitu našim klientům a nabídnout jim to, co opravdu potřebují. Jejím cílem je zachovávat po co nejdelší možnou dobu mobilitu a soběstačnost našich klientů při běžných denních úkonech.

  • provádí ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činností klienta, hodnocení senzomotoriky, orientační vyšetření kognitivních funkcí(paměť, myšlení, jazyk a řeč, vnímání) ve vztahu k analýze běžných denních činností,
  • provádí hodnocení a nácvik běžných denních činností personálních (např. příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, přesuny, použití WC) a instrumentálních (především příprava jídla, nakupování, běžný úklid, manipulace s penězi, používání dopravního prostředku) pomocí standardizovaných testů,
  • provádí hodnocení v oblasti zájmových aktivit v sociálním prostředí,
  • na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie,
  • využívá ergoterapeutické postupy v individuální i skupinové ergoterapii,
  • ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností,
  • doporučuje kompenzační a technické pomůcky a učí klienty, členy rodiny a personál tyto pomůcky využívat,
  • poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací u imobilních klientů, spolupracují v tomto směru s personálem a rodinnými příslušníky klienta.

Muzikoterapie

Jedná se o metodu, která je využívána k aktivizaci klientů prostřednictvím zpěvu a hry na jednoduché hudební nástroje. Známé melodie udržují dlouhodobou paměť klienta a poslech hudby vyvolává pozitivní emoce, povzbuzuje fantazii a dokáže uvolnit i svalové napětí. Prostřednictvím rytmu a za správného vedení může hudba rovněž pozitivně ovlivnit i srdeční činnost, krevní tlak a dýchání klienta. Mimo jiné se jedná i o prostředek, jak vyjádřit své emoce a o formu specifické komunikace.